Reader Comments

cho thue xe du lich, xe cuoi chuyen nghiep

by Inge Donaldson (2018-11-25)


Kinh ô Travel là công ty ho¡t Ùng nhiÁu nm trong l)nh vñc cho thuê xe. Chúng tôi cho thuê mÍi lo¡i xe të xe con, xe du lËch, xe chß khách phåc vå mÍi nhu c§u a d¡ng cça b¡n. MÍi nhu c§u thuê xe c°Ûi hÏi, làm viÇc, thuê bao theo tháng, xe i tham quan th¯ng c£nh hay lÅ hÙi Áu °ãc phåc vå kËp thÝi và chu áo. Ùi ngi lái xe nhiÁu kinh nghiÇm phåc vå t­n tình s½ giúp b¡n có nhïng chuy¿n i tho£i mái nh¥t.

<img src="http://media2.picsearch.com/is?50VuS6G97L370hb9-ITItlGecONYPjPyVUDGv79n4oc&height=179" alt="dịch vụ thuê xe tải chở hàng Ä‘i tỉnh" title="dịch vụ thuê xe tải chở hàng Ä‘i tỉnh (c) vietbao.vn" style="max-width:450px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;"><strong><u>Các dËch vå chính cça chúng tôi bao gÓm:</u></strong>

<strong><u>Cho thuê xe c°Ûi, xe hoa các lo¡i.</u></strong>

<u><i>Cho thuê xe du lËch.</i></u>

<b>Cho thuê xe tñ tái.</b>

VÛi Ùi ngi lái <a href="https://www.logivan.com/thue-xe-tai-cho-hang-di-tinh/">thuê xe tải chở hàng Ä‘i tỉnh</a> cça không chÉ °ãc ào t¡o k) nng chuyên <a href="http://Photobucket.com/images/ng%E0nh%20l%E1i">ngành lái</a> xe tÑt, chuyên nghiÇp mà còn r¥t thân thiÇn và nhiÇt tình trong công viÇc. Hân h¡nh °ãc phåc vå! ·c biÇt

<b><u>- Giá c°Ûc trên ã bao gÓm xng d§u, c§u °Ýng, l°¡ng lái xe và thu¿ VAT.</u></b>

<u><b>- Khách hàng sí dång xe qua êm s½ tho£ thu­n cå thÃ.</b></u>

- Xe Ýi mÛi, ¹p, sang trÍng, lái xe phåc vå nhiÇt tình, chu áo.